Privacy policy and cookies information (GDPR)

Privacy policy and cookies information (GDPR)

Smernica o ochrane osobných údajov, upravuje pravidlá a zásady pre spracovanie vašich osobných údajov spoločnosti Brainmedia s.r.o., IČO: 47027282, IČ DPH SK2023703033 podľa §4 so sídlom 9.mája 336/3, 956 11 Ludanice, Slovensko (ďalej aj ako „Naum“ alebo „prevádzkovateľ“ prípadne „spoločnosť Brainmedia, s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.naum.studio umiestneného na internetovej adrese https://naum.studio.

Táto smernica popisuje zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi a je teda všeobecným základom a informačným prameňom pre spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane stanovenia účelu spracovania, doba uchovania osobných údajov, komu budú osobné údaje poskytnuté, akými prostriedkami spracúvame osobné údaje atď.

V prípade potreby nás v súvislosti s osobnými údajmi môžete kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese hello@naum.studio.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte uzatvárania kontraktu alebo marketingu.

1. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Osobné údaje spracovávame za vopred stanoveným legitímnym účelom a na základe právneho titulu v súlade s požiadavkami GDPR. V záujme optimálneho vytvárania a neustáleho skvalitňovania našich webových stránok používame tzv. online identifikátory poskytované aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä cookies, IP adresa, prihlasovacie údaje do online služieb. Vytvárame reklamu, komunikujeme s Vami prostredníctvom e-mailov, Facebooku, Instagramu, nášho webu, aplikácií a i. (ďalej tiež „obchodná činnosť).

Vaše osobné údaje získavame rôznymi spôsobmi:

 • tým, že ich sami zdieľate/odovzdáte Naumu – pokiaľ komunikujete prostredníctvom e-mailu, Facebooku alebo iných sociálnych sietí, aplikácií, telefonicky, vypĺňate kontaktné formuláre alebo objednávky, vypĺňate údaje na webových stránkach, prípadne nám osobné údaje odovzdáte osobne, a i.,
 • tým, že ich sami zdieľate/odovzdáte iných správcom/spracovávateľom, ktorí nám odovzdajú osobné údaje v súvislosti s našou obchodnou činnosťou, teda za účelom realizácie reklamných kampaní pre našich klientov (ďalej tiež „externé zdroje“),
 • údaje, ktoré spracovávame a ktoré sme získali sami alebo od externých zdrojov bez toho, že by ste nám ich sami zdieľali/odovzdali – tieto údaje získame tým, že používate webové stránky, aplikácie či prostredníctvom sociálnych sietí a i.

a)Aké osobné údaje môžeme spracovávať:

Všeobecné údaje o Vašej osobe:

 • meno, priezvisko,
 • názov Vašej pozície a spoločnosti/zamestnávateľa, vrátane adresy,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • pohlavie,
 • dátum narodenia,
 • firemné údaje
 • údaje o objednávke
 • bankové spojenia
 • údaje uvedené v korešpondencii,

b) Pokiaľ navštívite webovú stránku (ďalej tiež „web“) alebo používate aplikácie:

pokiaľ navštívite web, môžeme spracovávať technické údaje, vrátane IP adresy použitej k pripojeniu Vášho počítača na internet, názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavky na dáta, požadované súbory a typ a verziu prehliadača a doplnkov prehliadača, operačný systém a platformu,
môžeme spracovávať Vaše posktynuté údaje pre lepšiu komunikáciu na našom webe. Prostredníctvom formulárov a dotazníkov.

c) Pokiaľ Vám poskytujeme tovar alebo služby, môžeme spracovávať:

údaje potrebné na poskytovanie tovaru alebo služieb (vrátane údajov z formulárov, podrobností o objednávke, histórie objednávok, údajov pre platbu, doručovaciu adresu, požiadavku o obmedzení spojených s doručením, obchodných referenciách a daňových informáciách);
údaje pre zákaznícke služby

d). Osobné údaje, ktoré spracovávame pri uchádzačovi o zamestnanie sú najmä:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • vaše telefónne číslo,
 • identita – vzdelanie a skúsenosti a ich úroveň,
 • fotografie (súčasťou životopisu).

2. Za akým účelom osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje v Naume spracovávame iba na základe vopred formulovaných legitímnych účelov.

Jeden z hlavných dôvodov spracovania Vašich osobných údajov je byť s Vami v kontakte, informovať Vás, ponúkať Vám služby, chceme Vás zapojiť do marketingových aktivít a súťaží, aby sme Vám predstavili produkty alebo služby.

Aby sme vám mohli zadarmo zaslať eBook, spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu emaile. Pokiaľ s tým súhlasíte, tieto osobné údaje spracúvame aj na zasielanie užitočných informácií, tipov a ponúk týkajúcich sa našich služieb, noviniek a článkov na váš email.

Pokiaľ Vám poskytujeme tovar alebo služby:

 • aby sme Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi poskytli príslušný tovar alebo službu (vrátane toho, aby sme mohli potvrdzovať a spracovávať objednávky, pre správu Vášho účtu, pre účely fakturácie),
 • aby sme riešili pripomienky alebo problémy, ktoré máte s tovarom alebo službami, vrátane všetkých otázok, ktoré môžete mať o spôsobe, akým zhromažďujeme, uchovávame  a používame Vaše osobné údaje alebo požiadavky na poskytovanie kópií údajov, ktoré o Vašej osobe vedieme. Pokiaľ s Vami nemáme uzatvorenú zmluvu, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať pre tie účely, ktoré sú v našom legitímnom záujme v rámci poskytovania služieb zákazníkom,
 • pokiaľ ste nám k tomu poskytli súhlas alebo pokiaľ je to v našom legitímnom záujme, pre účely rozvoja podniku a marketingové účely, aby sme Vám mohli odovzdávať informácie o produktoch a službách, ktoré ste požadovali alebo o ktorých sa domnievame, že by Vás alebo Vášho zamestnávateľa ako nášho klienta mohli zaujímať (vrátane spravodajcov),
 • V súvislosti s webovou stránkou a aplikáciou môžeme tiež spracovávať anonymizované, agregované správy a štatistiky o užívateľoch webu a aplikáciách alebo tovare a službách a z interakcií so značkami na sociálnych médiách pre účely tvorby interných správ alebo správ pre našu skupinu alebo iného tretieho subjektu a ďalej pre naše marketingové a propagačné účely. Anonymizované, agregované správy alebo štatistiky neumožňujú osobnú identifikáciu.

3. Kto osobné údaje spracováva, komu osobné údaje odovzdávame?

V rámci Naumu s osobnými údajmi pracujú zamestnanci, ktorí sú preškolení na zaobchádzanie s osobnými údajmi a sú viazaní mlčanlivosťou. S konkrétnymi osobnými údajmi zaobchádzajú iba vybraní zamestnanci, teda tí, ktorí sú v rámci svojho zaradenia v Naume zodpovední za konkrétny účel spracovania a nikto ďalší k osobným údajom prístup nemá.

Vaše osobné údaje neodovzdávame ani neprenajímame žiadnemu tretiemu subjektu, bez toho, že by sme k tomu mali od Vás udelený súhlas.

 Osobné údaje môžu byť odovzdané:

 • dodávateľom a poskytovateľom služieb: vrátane on-line služieb, ktoré používame na marketingové účely (napr. analytické stroje, CRM systémy, nástroje poskytujúce možnosť e-mail marketingu, reklamné systémy a i.), dodávateľom technických služieb a podpory, poisťovateľom, poskytovateľom logistických služieb a poskytovateľom cloudových služieb, poskytovateľom analytických a vyhľadávacích modulov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať webovú stránku a aplikácie, osoby spracovávajúce firemné vykazovanie, účtovníctvo a celkovo obchodnú administratívu Naumu,
 • iné tretie strany, ktoré poskytujú alebo prijímajú služby v súvislosti s plnením zmluvných alebo zákonných povinností Naumu,
  verejným inštitúciám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, a i.,
 • Vášmu zamestnávateľovi alebo pracovnej agentúre.

4. Na základe akého právneho titulu osobné údaje spracovávame?

Právny základ používania Vašich osobných údajov sa líši účel od účelu, kedy každý účel spracovania musí byť založený na právnom titule. Osobné údaje spracovávame najčastejšie na základe nasledujúcich právnych titulov:

Uzavreli ste zmluvu so spoločnosťou Brainmedia, s.r.o. alebo so správcom, ktorý nám osobné údaje odovzdal, aby sme ich ďalej spracovávali v pozícii spracovávateľa, a to vrátane dodržania podmienok používania webu alebo aplikácie, ktoré ste priali tým, že ste navštívili web alebo ste si stiahli aplikáciu a/alebo aby sme dodržali našu zmluvu o poskytovaní služieb alebo aby sme mohli získavať služby od Vás alebo Vášho zamestnávateľa. Bez spracovania Vašich osobných údajov nemôže plniť svoje záväzky a povinnosti z uzatvorenej zmluvy.

Spracovaním osobných údajov spĺňame právne povinnosti, ktoré sa na Naum vzťahujú na základe právnych predpisov.

Udelili ste nám slobodný, dobrovoľný, jednoznačný, nepodmienený a informovaný súhlas, kedy:
– súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť jeho rozsah, a to rovnakým spôsobom, akým ste ho poskytli,
– udelením súhlasu nepodmieňujeme poskytnutie služby alebo tovaru.
Osobné údaje sme od Vás získali pre svojho klienta, ktorý je ich správcom a my sme v roli spracovávateľa.

5. Ako dlho osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a po dobu, kedy máme právny titul na spracovanie týchto osobných údajov.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zadarmo poslať eBook uchovávame iba do kým vám tento eBook nepošleme. Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zasielať užitočné informácie, tipy a novinky na mail, uchovávame po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas.

 

6.  Akými právami disponujete?

Z GDPR subjektu údajov vyplývajú nasledujúce práva:  

a) právo na poskytnutie základných informácií ohľadom spracovania – máme povinnosť Vás informovať pri získaní osobných údajov, pokiaľ ich máme priamo od Vás a v prípade, že neboli získané priamo od Vás, tak najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, prípadne v okamihu, kedy dôjde ku vzájomnej komunikácii, pokiaľ sú osobné údaje použité na účely tejto komunikácie alebo najneskôr po prvom sprístupnení, pokiaľ ich budeme sprístupňovať tretej strane,

b) právo na prístup k osobným údajom – na základe Vašej žiadosti máme povinnosť Vám potvrdiť, či spracovávame Vaše osobné údaje a informovať Vás podľa GDPR napr. o účele, dobe spracovania, právach na výmaz a i. Poskytneme Vám zároveň kópiu spracovávaných osobných údajov za podmienky, že nedôjde k nepriaznivému zásahu do práv a slobôd ďalších osôb,

c) právo na opravu – pokiaľ máme nepresné osobné údaje, sme povinní ich na Vašu žiadosť opraviť alebo ich doplniť,

d) právo na výmaz – na základe Vašej žiadosti máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, obzvlášť pokiaľ:

 • ste odvolali súhlas a nemáme ďalší právny titul na spracovanie,
 • osobné údaje už nepotrebujeme na žiadny vyhradený účel, pre ktorý boli spracovávané a nie je tu daný iný účel a právny titul,
 • spracovávali sme osobné údaje protiprávne,
 • splníme tým právnu povinnosť podľa právnych predpisov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov a nie sú tu žiadne prevažujúce oprávnené dôvody,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu, vrátane profilovania.

e) právo na obmedzenie spracovania – sme povinní obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že:

 • popriete presnosť osobných údajov,
 • Naum spracováva osobné údaje protiprávne, ale zároveň nechcete, aby ich Naum vymazal,
 • osobné údaje už Naum nepotrebuje pre žiadny z vyhradených účelov, ale požadujete od Naumu ich zachovanie pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu podľa čl. 4 bod 3. a čakáme na overenie, či záujmy Naumu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • V dobe, kedy je obmedzené spracovanie osobných údajov, môže Naum tieto údaje spracovávať iba ich uložením, a to s výnimkou situácie, kedy nám dáte súhlas alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. Naum Vás vopred upozorní, pokiaľ nastane situácia, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

f) právo na prenositeľnosť údajov – pokiaľ osobné údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe uzatvorenej zmluvy a spracovanie prebieha celkom automatizovane, môžete Naum požiadať o:

 • poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • odovzdanie takých údajov priamo inému správcovi, pokiaľ je to technicky možné.

g) právo vzniesť námietku – pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, prípadne profilujeme (čo je profilovanie – čl. 9), môžete vzniesť kedykoľvek námietku proti takému spracovaniu. My potom jednak obmedzíme spracovanie, pokiaľ sa všetko neobjasní a pokiaľ následne nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, údaje ďalej nebudeme spracovávať. Pokiaľ údaje využívame na priamy marketing, tak bez ďalšieho prestaneme Vaše osobné údaje po vznesení Vašej námietky spracovávať.

h) právo na ochranu zo strany štátnych orgánov – máte právo sa obrátiť na dozorný orgán ochrany osobných údajov – Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , telefón: +421 /2/ 3231 3214, a to podaním sťažnosti. Popri tom máte právo na poskytnutie súdnej ochrany. Sťažnosť na dozorný úrad aj žalobu na súd môžete podať, pokiaľ si myslíte, že Vaše práva chránené GDPR boli v dôsledku spracovania zo strany Naumu porušené.

 

UPLATNENIE PRÁV VOČI NAUMU

Svoje práva môžete voči Naumu uplatniť predovšetkým elektornicky, a to zaslaním e-mailu na adresu: hello@naum.studio, poštou zaslanou na adresu 9.mája 336/3, Ludanice, 956 11. Pokiaľ nás kontaktujete elektronicky, Naum odpovie taktiež elektronicky. Môžete nás ale požiadať o iný spôsob komunikácie.

Vaše žiadosti spracujeme a budeme na ne reagovať čo najrýchlejšie podľa kapacity a našich možností, kedy podľa GDPR musíme reagovať najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom predĺžení Vás ale do jedného mesiaca od obdržania žiadosti spolu s uvedeným dôvodom pre zadržanie informujeme.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o Vašej osobe, budeme od Vás chcieť, aby ste nám poskytli ďalšie informácie nevyhnutné pre potvrdenie Vašej totožnosti. Dôvodom je ochrana Vašich údajov, teda aby nedošlo k odovzdaniu osobných údajov osobe, ktorá nie je osobou, za ktorú sa vydáva.

 7.  Súbory cookies

Na našich internetových stránkach používame súbory „cookies“ preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky vytvoria vo Vašom zariadení v momente, keď na ne prídete.

Naše internetové stránky používajú ako tzv. „session cookies“, tak aj tzv. „persistent cookies“.

 • Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zavriete alebo krátko potom.
 • Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu budúcu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistant cookies po určitom nastavenom čase automaticky vypršia.

Naše internetové stránky používajú cookies, ktoré:

 • zlepšujú výkon internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým ich návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované),
 • zvyšujú funkčnosť internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú pamätať si Vaše predošlé voľby. Tieto informácie však nie sú používané na Vašu identifikáciu, ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli,
 • umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu,
  a umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.

„Cookies“ nie sú vírusy. Sú to iba textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor „cookies“ sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač ich však pri každej návšteve odošle internetovej stránke, ku ktorej patria a tá sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení.

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám.

„Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii obzvlášť populárnej či problémovej časti internetových stránok, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom.

Súbory „cookies“ ďalej využívame aj pre účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme prostredníctvom nich eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám internetové stránky naďalej zobrazovali vo Vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.

Tieto internetové stránky si samozrejme môžete prezerať aj bez súborov „cookies“, je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nápovied“ Vášho prehliadača.

Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobom.

8.  Marketing a profilovanie

Marketingom v Naume označujeme posielanie newslettrov, ktoré obsahujú novinky z Naumu, aktuálne otvorené pozície v Naume, case studies, novinky z nášho blogu a ďalšie informácie. Pokiaľ nebudete mať záujem o zasielanie marketingových obsahov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese: hello@naum.studio.

Oproti priamemu marketingu na základe nášho legitímneho záujmu môžete rovnako kedykoľvek vzniesť námietku.

9.  Odkazy na weby tretích strán

Webové stránky, mobilné aplikácie a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, a to vrátane partnerských sietí a spoločností našej skupiny.

Vezmite prosím na vedomie, že táto smernica je platná a vzťahuje sa iba na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom nášho webu, aplikácií a stránok na sociálnych médiách alebo ktoré získame z externých zdrojov a že nemôžeme niesť zodpovednosť za Vaše osobné údaje, ktoré sú zhromažďované a uchovávané tretími subjektmi.

Webové stránky tretích subjektov majú vlastné podmienky a smernice o ochrane súkromia, s ktorými by ste sa mali podrobne zoznámiť, kým na tieto webové stránky či aplikácie odošlete svoje osobné údaje.

Neprijímame akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto webov alebo podmienky a smernice týchto tretích subjektov.

10.  Zabezpečenie

Kladieme veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením.

Prijali sme všetky primerané preventívne opatrenia k ochrane dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení.

Prístup k osobným údajom majú v iba zamestnanci, prípadne zmluvní partneri, ktorí tieto údaje potrebujú poznať, aby ich pre nás mohli spracovať alebo pokiaľ pre nás zaisťujú administratívne zázemie. Zmluvní partneri sú zmluvne viazaní prísnymi povinnosťami zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť.

Dáta uložené na PC sú šifrované a prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytoval primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

11.  Záver

V súvislosti so zmenou právnych predpisov a požiadavky praxe môžeme túto smernicu v budúcnosti aktualizovať a meniť. Pravidelne sa na túto stránku vracajte a kontrolujte, či nedošlo k aktualizáciám alebo zmenám našej smernice o ochrane súkromia.

V prípade otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na e-mail: hello@naum.studio

Pokiaľ budete mať pochybnosti o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, budeme radi, keď sa na nás obrátite, aby sme Vaše pochybnosti mohli odstrániť a nájsť spoločné riešenie k spokojnosti Vašej, našej aj GDPR.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.4.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.


Warning: Undefined variable $users in /home/ytvzqvtx/public_html/naum.studio/wp-content/themes/theme/single.php on line 53

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ytvzqvtx/public_html/naum.studio/wp-content/themes/theme/single.php on line 53
Vladimir Krajčovič

Share article with friends